top of page

Organik Atıkların Yönetimi için Coğrafi Bilgi Sistemleri Tabanlı Çok Kriterli Karar Destek Sistemi Oluşturulması: İzmir Örneği

TÜBİTAK 118Y043 PROJE SAYFASINA HOŞ GELDİNİZ

sy.png

Dr. Öğretim Üyesi

Sedat YALÇINKAYA

Proje Yürütücüsü

TÜBİTAK tarafından desteklenen 118Y043 numaralı projenin yürütücüsüdür.

osk.jpg

Dr. Öğretim Üyesi

Osman Sami KIRTILOĞLU

Araştırmacı

TÜBİTAK tarafından desteklenen 118Y043 numaralı projede araştırmacı olarak yer almıştır.

Proje Hakkında

Ülkemizde atık yönetiminde çok kriterli kompleks kararlar için niteliksel ve sayısal ölçütleri sistematik olarak değerlendiren bir sistem mevcut değildir. Atık yönetim teknolojilerinin çevresel ve ekonomik etkenleri de dikkate alınarak sürdürülebilirliğinin değerlendirilmesi için karar problemlerini yapılandıracak, karar alternatiflerini tasarlayacak, değerlendirecek ve önceliklendirecek bir karar destek sistemine ihtiyaç duyulmaktadır. Proje kapsamında Türkiye’de ilk defa katı atık yönetim planlarının ve yeni tesisler için Çevresel Etki Değerlendirmesi raporlarının hazırlanmasında alternatif teknolojiler için tesis yeri, kapasitesi, taşıma mesafeleri ve ekonomik sürdürülebilirliğin sistemetik analizini yapabilen bir yöntem ve yöntemin uygulanması için gerekli mekansal analiz modelleri (ArcGIS uygulamaları) geliştirilmiş ve İzmir ili için uygulanabilirliği denenmiştir.

Proje kapsamında değerlendirilen atıklar İzmir il sınırları içerisinde üretilen biyobozunur belediye atıklarını ve hayvansal gübreleri içermektedir. Çalışma kapsamında değerlendirilen organik atıkların düzenli depo sahalarında bertarafı veya doğrudan toprakta kullanılması yasalarla sınırlandırılmıştır. İzmir Büyükşehir Belediyesi Atık Yönetimi Daire Başkanlığı ve İzmir İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile yapılan görüşmelerde edinilen bilgi ve öneriler doğrultusunda proje kapsamında 3 farklı atık yönetim senaryosunun analiz edilmesine karar verilmiştir. Senaryo 1’de İzmir’de uygulanan mevcut atık yönetimi dikkate alınarak karışık belediye atıklarının yakılması ve hayvansal gübrelerin anaerobik çürütülmesi, Senaryo 2’de atıkların birlikte anaerobik çürütülmesi ve Senaryo 3’te ise atıkların birlikte kompostlaştırılması değerlendirilmiştir. Senaryo 2 ve 3’te biyobozunur belediye atıklarının kaynakta ayrıldığı varsayılmıştır.

 

4 farklı senaryo kullanılarak gerçekleştirilen analizlerden elde edilen sonuçlar, bu platformda 4 farklı harita olarak sunulmuştur. Geri kazanım potasiyelleri ise ayrı bir harita olarak sunulmuştur. Interaktif haritalar üzerinde gezinirken dilediğiniz alanın üzerine tıklayarak bilgi edinebilir, koordinaları okuyabilir ve istediğiniz katmanları açıp istediğiniz katmanları kapatabilirsiniz.

Proje Sonuç Haritaları

S1 Biogaz Tesisi.png
S1 Yakma Tesisler.png
S2 Biogaz Tesisi.png
S3 Kompost Tesisler.png
İzmir_Atık_Geri_Kazanım_Potansiyelleri_H

SENARYO1 

BİOGAZ TESİSİ

SENARYO1 

YAKMA TESİSİ

SENARYO2 

BİOGAZ TESİSİ

SENARYO3 

KOMPOST TESİSİ

GERİ KAZANIM POTANSİYELLERİ

bottom of page